Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen binnen ons verzendbereik, dat het Verenigd Koninkrijk en de EU-landen omvat.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 - Toepasselijkheid

Artikel   3 - Aanbod

Artikel   4 - Order annuleren

Artikel   5 - Prijzen

Artikel   6 - Levering

Artikel   7 - Herroepingsrecht

Artikel   8 - Leverbaarheid artikelen

Artikel   9 - Verantwoordelijkheid

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 – Klachten

Artikel 12 – Illustraties website

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

BULBi, onderdeel van

Green Garden VOF

Leidsestraat 170

2182 DS Hillegom

Telefoonnummer: +31(0)252 528230

E-mailadres: info@bulbi.nl

KvK-nummer: 28064503

Btw-identificatienummer: NL812734506B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door BULBi worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 

Artikel 3. Het aanbod

Alle aanbiedingen van BULBi zijn vrijblijvend en BULBi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BULBi.

BULBi is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door de ondernemer gebruikte afbeeldingen zijn zo nauwkeurig mogelijk om een waarheidsgetrouwe weergave te bieden van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.


Artikel 4. Order annuleren

Annuleringen dienen te worden gemeld via ons email adres info@bulbi.nl. Is uw bestelling nog niet verwerkt, dan kunt u uw bestelling direct kosteloos annuleren. Is uw bestelling verwerkt of verzonden, dan bent u verplicht om de gemaakte kosten te vergoeden. De kosten bestaan uit de gemaakte verzend- en orderkosten. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Artikel 5. Prijzen

De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. In de facturatie worden geen btw-nummers van consumenten vermeld.

Artikel 6. Levering

De levertijd van de producten van BULBi is afgestemd op het plantseizoen. Buiten het plantseizoen kunt u een bestelling doen, welke tijdens het plantseizoen voor uw regio wordt geleverd. Binnen het plantseizoen wordt uw bestelling binnen enkele dagen tot maximaal een week verzonden. De periode van verzending treft u ook aan op uw orderbevestiging. De bloembollen worden verzekerd verzonden. Bij een onvoorziene afwijking in de levertijden wordt u door ons geïnformeerd. Indien de verzending (vanaf het moment van versturen) langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel BULBi als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De eventueel door BULBi opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7. Herroepingsrecht

Onze bloembollen, knollen, wortelstokken en vaste planten zijn uitgesloten van het standaard herroepingsrecht aangezien dit versproducten zijn met een beperkte houdbaarheid. Klachten over de geleverde producten kunnen alleen in behandeling worden genomen als het een beschadiging of verkeerd geleverd product betreft. Als het product beschadigd of verkeerd geleverd wordt, dient BULBi hier door middel van een foto binnen drie (3) dagen na levering van op de hoogte gesteld te worden. Er zal in overleg met de consument naar een passende oplossing gezocht worden. Ernstig beschadigde producten hoeven niet geretourneerd te worden.

 

Artikel 8. Leverbaarheid artikelen

Bloembollen zijn een natuurproduct. De beschikbaarheid is afhankelijk van de oogstresultaten van de teelt van onze leveranciers. Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. In dat geval zal BULBi u op de hoogte stellen en een geschikte vervanger per e-mail voorstellen.

 

Artikel 9. Verantwoordelijkheid

De klant is geheel zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. BULBi is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van de overeenkomst aan BULBi verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die in de overeenkomst staan, gaat over op de consument op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in bezit worden gebracht van de consument of een door de consument aan te wijzen derden.

 

Artikel 11. Klachten

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Als dit niet het geval is, dient u BULBi daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na aflevering te informeren via het e-mailadres info@bulbi.nl

De eisen voor de groei en bloei van bollen, knollen en wortelstokken kunnen zeer specifiek zijn. Op externe elementen zoals het weer, grondsoort en ongedierte heeft BULBi geen invloed. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de bloembollen, knollen en wortelstokken zullen groeien en bloeien in elk klimaat en onder alle omstandigheden.

De koper heeft dan ook zelf de verantwoordelijkheid om de bollen, knollen en wortelstokken in de juiste planttijd en onder de juiste omstandigheden te planten en te verzorgen.

BULBi is niet aansprakelijk voor het tegenvallen of het geheel mislukken van de bloei. Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen:

  • Na ontvangst van foto’s van het desbetreffende product en vermelding van het bestelnummer.
  • Na ontvangst van een omschrijving van de plant- en groeiomstandigheden (bijvoorbeeld plantperiode, klimaat en conditie van het product).
  • Na de bloeiperiode van het desbetreffende product.

De bloeigarantie is uitsluitend geldig op de eerste bloeiperiode na aanschaf van het desbetreffende product via www.bulbi.nl of www.bulbi.co.uk. De bloeigarantie is niet van toepassing op schade als gevolg van onjuiste verzorging of extreme weersomstandigheden zoals vorst.

Als wordt vastgesteld dat de bloei achterblijft naar aanleiding van een slechte kwaliteit van het product, wordt er samen met u naar een passende oplossing gezocht. BULBi is niet aansprakelijk voor verder gemaakte kosten zoals gedane arbeid. De vergoeding gaat niet verder dan de waarde van het product.

Vanwege beschikbaarheid en groeiseizoenen kan vervanging mogelijk pas in het volgende oogstseizoen plaatsvinden.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 12 – Illustraties website

Wij illustreren onze producten zo nauwkeurig mogelijk, maar U dient er rekening mee te houden dat bloemen en planten een natuurproduct zijn en zich aanpassen aan de lokale omstandigheden zoals bijvoorbeeld lichtinval en bodemtype. Het resultaat van de bloei kan enigszins verschillen in bijvoorbeeld grootte en kleur in vergelijking met de afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties op onze website. De illustraties en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Scroll to top